top of page
deur.JPG

Privacy Beleid

Over ons privacybeleid

2reco4 geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 2reco4. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/12/2019 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij deze s tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft m.b.t. de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Wix

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, maar zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, maar er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Shoppagina

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Wix/G-suite. Wix verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn immers geen persoonsgegevens. Wix heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WordPress is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Wixmail. Wixmail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Wixmail beveiligd opgeslagen. Wix maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wixmail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren  van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe/Mollie. Stripe/Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens plus uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe/Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe/Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe/Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe/Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 
Verzenden en logistiek
PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
MoneyBird

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om (anders dan op uw verzoek) op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn alle tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed dan wel wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 2reco4 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

 
Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Fasciamaster. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe en rapportages te krijgen over het gebruik van onze website door bezoekrs. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

2reco4
Nederland
E-mail: info@2reco4.com

Verzenden

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken.
Welke gegevens hebben we nodig? Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. (Check de volgende tabel voor uitgebreide uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Geeft terug
 

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken.

Welke gegevens hebben we nodig? Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. (Check de volgende tabel voor uitgebreide uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Webshop account

Het is optioneel om een webshop account aan te maken. Wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken op onze website zullen wij gegevens verwerken. Als u een account heeft, kunt u uw bestelgeschiedenis bekijken of uw volgende aankoop efficiënter en gemakkelijker maken.
Welke gegevens hebben we nodig? Naam, e-mailadres, verzendadres, factuuradres en telefoonnummer (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Contact formulieren

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, verwerken wij uw contactgegevens. Wij zullen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.
Formulier op de pagina: https://www.2reco4.com/contact-us
Welke gegevens verwerken wij?
Naam, telefoonnummer en e-mailadres (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we dit hebben
informatie nodig).

Klantenservice

Voor onze klanten zijn wij altijd bereikbaar via contactformulier of mail. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij uw contactgegevens bewaren. Wij zullen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.
Welke gegevens verwerken wij?
Naam, telefoonnummer en e-mailadres (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Recensies

We verzamelen beoordelingen om websitebezoekers te laten zien hoe andere mensen over onze service en producten denken. Daarom ontvangen wij ook graag uw mening over onze producten en diensten.

Welke gegevens verwerken wij?

Naam en e-mailadres (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Recensies op www.2reco4.com

Email reclame

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief over aanbiedingen, diensten en producten. Dit kan door uw e-mailadres achter te laten op onze homepage of bij het aanmaken van uw account. Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je een bevestigingsmail. Na bevestiging wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst.

Via algemene en persoonlijke nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Dwz om de inhoud van de persoonlijke nieuwsbrieven te specificeren gaan wij na welke producten u eerder heeft besteld, waardoor een meer relevante persoonlijke nieuwsbrief voor u ontstaat. Afmelden voor onze nieuwsbrieven is altijd mogelijk. Dit kan via de afmeldlink onderaan elke e-mailnieuwsbrief of via onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij?

Naam, e-mailadres (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Website bezoeken

Als u onze winkel bezoekt, verwerken wij informatie over u, zoals uw IP-adres en het gebruik van onze diensten. Deze gegevens hebben wij nodig om u een goede werking van onze winkel te kunnen bieden. We zullen deze gegevens ook gebruiken om onze winkel te onderhouden, bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen en het verbeteren van de beschikbaarheid of het gebruiksgemak.

Om deze gegevens te verzamelen en het gebruik van onze websites en app aangenamer te maken, wordt er gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken, mits u hiermee akkoord gaat.

Veiligheid
 

Helaas kan het voorkomen dat mensen proberen te frauderen. Daarom moeten wij -in specifieke situaties- klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan. Indien nodig moeten wij deze informatie ook delen met de overheid. Indien er zich geen verdachte situatie voordoet, is dit uiteraard niet nodig.
 

Welke gegevens verwerken wij?
 

Naam, adres, postcode, afbeeldingen, telefoonnummer en IP-adres (zie onderstaande tabel voor uitleg waarom we deze gegevens nodig hebben).

Toestemming

Volgens de AVG moet rechtsgeldige toestemming vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek zijn.

Dit betekent dat we iemand niet onderdrukken om toestemming te geven. Het kan echter zijn dat niet alle functies aan staanhttps://www.2reco4.comgoed werken als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies of dat u onze producten en/of diensten niet kunt kopen/gebruiken als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

U krijgt de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven voor alle gegevensverwerkingen ophttps://www.2reco4.comBijvoorbeeld voor opslag en verwerking van persoonsgegevens, voor een bestelling of cursusregistratie, of gebruik van cookies.

Over de identiteit van onze organisatie wordt u geïnformeerd in dit privacybeleid, onze algemene voorwaarden en de contactpagina op onze website. Voor meer informatie over de verschillende doeleinden van gegevensverwerking, welke specifieke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de tabellen in ons privacybeleid lezen.

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven, heb je in de meeste gevallen het recht om vergeten te worden en het recht op inzage in je gegevens. U kunt uw toestemming altijd te allen tijde intrekken via onze klantenservice via telefoon of mail, met uitzondering van noodzakelijke wettelijk verplichte persoonsgegevens. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2reco4.com svp als onderwerp vermelden: “Persoonsgegevens”.

Wanneer u een verzoek heeft ingediend, kunnen wij controleren of het verzoek door u is gedaan. Om die reden kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gelieve hierbij rekening te houden met uw privacy. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij hebben het recht uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Met andere woorden, voordat u een aankoop of registratie op onze website kunt doen, hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren. We vragen alleen de noodzakelijke gegevens.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Voor de Belastingdienst is het noodzakelijk om een aantal van uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. U leest meer over de bewaartermijnen van persoonsgegevens. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling) kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties.

Gebruiken we cookies?

Ja, we gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn nodig om de webshop goed te laten functioneren en te optimaliseren, om deze voor u gebruiksvriendelijker te maken. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over alle cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

Wil je cookies uitschakelen? U kunt altijd zelf uw instellingen aanpassen of cookies verwijderen. In onze cookieverklaring leggen we precies uit hoe je dit regelt. Goed om te weten: als je cookies uitschakelt, kan het zijn dat onze webshop minder goed werkt.

Gegevens delen

2reco4.com deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u heeft en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De meeste partijen zullen binnen de Europese Unie zijn. Met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zorgen wij voor passende waarborgen. Met deze partijen gaan wij alleen een overeenkomst aan als zij onderdeel zijn van het Privacy Shield Framework of als er vergelijkbare maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar veilig zijn.

Bij het kiezen van een bepaalde betaalmethode wordt u doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder. In dat geval verwerkt deze aanbieder uw persoonsgegevens. Het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder is dan van toepassing.

Veiligheidsmaatregelen

2reco4.com vindt de beveiliging van uw gegevens erg belangrijk. Zij zal daarom zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde daar toegang toe heeft. Enkele van deze maatregelen staan hieronder vermeld:

  • Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

  • Deze website voldoet aan alle eisen die aan webwinkels worden gesteld, waaronder het gebruik van veilige betaalmethoden;

  • Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;

  • Alleen geautoriseerd personeel/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

  • Wij sluiten overeenkomsten met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

 
Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen continu veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig deze verklaring.

bottom of page